Osvedčovanie podpisov a listín

______________________________________________________________________________________________________________

 Matričný úrad • Evidencia obyvateľstva
 Osvedčovanie podpisov a listín  

______________________________________________________________________________________________________________

Zmena správnych poplatkov s účinnosťou od 2.9.2021

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov mestská časť vyberá za osvedčenie podpisu správny poplatok vo výške 2 € . V zmysle tohto zákona mestská časť zvýšila tento poplatok na 3 € za každý podpis, ak sa osvedčuje na počkanie 5 a viac podpisov.

Zvýšený poplatok na 3 € je aj pri vykonaní osvedčenia každého podpisu mimo úradnej miestnosti.
Momentálne je osvedčovanie podpisov mimo úradnú miestnosť zastavené !!!


Oznam k osvedčovaniu mimo úradnej miestnosti:

Mestská časť zabezpečí osobe, ktorá sa so zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti osvedčenie podpisu v byte občana.
Overenie mimo úradnej miestnosti je potrebné vopred dohodnúť s pracovníkom osvedčovania na tel.č. 055/7208019.
Úradné osvedčovanie sa vykonáva vždy v utorok v čase od 13.00 hod – 14:30 hod. Momentálne je osvedčovanie podpisov mimo úradnú miestnosť zastavené !!!

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 12.00
Streda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Štvrtok: 8.00 – 12.00
Piatok: 8.00 – 13.00

Prízemie, č. dverí 10

Telefón: 055/7208019
Email: osvedcovanie@kosicejuh2.milanfrano.sk

Osvedčovanie podpisov a listín vykonávame v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami.

Pri osvedčovaní listín a podpisov neosvedčujeme obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Fyzická osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom (pas), vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca (ďalej len platný doklad totožnosti).

Nie je možné vykonať osvedčenie cudzincovi bez povolenia na pobyt na území SR, len na základe cestovného dokladu vydaného v zahraničí.

Osvedčovanie listín: 

  • potvrdzuje sa, že kópia listiny súhlasí s originálom,

 

  • okrem originálu a kópie listiny je potrebné predložiť aj platný doklad totožnosti,

 

  • správny poplatok sa platí v hotovosti vo výške 2 € za každú stranu (nie v kolkoch),

 

 • nevykonáva sa osvedčovanie listín, ktoré sa majú použiť v cudzine, odpisov alebo kópii občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov (ZŤP a pod.), kópie listov vlastníctva, kópie máp, geometrických plánov, ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku (to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku) a ak sa kópia nezhoduje s originálom.

Osvedčovanie podpisov: 

  • potvrdzuje sa, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný,

 

  • okrem listín na ktorých sa vykonáva osvedčenie podpisu je potrebné predložiť aj platný doklad totožnosti,

 

  • správny poplatok sa platí v hotovosti vo výške 2 € za každý podpis (nie v kolkoch)

 

 • nevykonáva sa osvedčovanie podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine.

Ak sa nemôže fyzická osoba dostaviť do úradnej miestnosti zo zdravotných dôvodov, môže sa osvedčenie vykonať aj mimo úradnej miestnosti (v byte, v nemocnici a pod.) V tomto prípade sa osvedčenie vykonáva mimo úradných hodín a je ho potrebné dohodnúť vopred (osobne – rodinný príslušník, príp. telefonicky).