Zástupca starostu

 

JUDr. Tibor Bacsó

 

1. poschodie, č. dverí 2
Email: tibor.bacso@kosicejuh2.milanfrano.sk
Telefón: +421 55 7208015

 

 

 

 

Za zástupcu starostu Mestskej časti Košice – Juh na volebné obdobie 2018 – 2022 bol starostom mestskej časti poverený poslanec miestneho zastupiteľstva JUDr. Tibor Bacsó.

Podľa § 15a  zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zástupcu starostu spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Zástupca starostu môže byť len poslanec miestneho zastupiteľstva.

Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Okruh právomoci zástupcu starostu: 

 • zvoláva a vedie zasadnutie miestneho zastupiteľstva z poverenia starostu,
 • zvolá miestne zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ak ho nezvolá starosta,
 • spolupracuje so starostom na spracovaní koncepcie rozvoja mestskej časti,
 • usmerňuje činnosť stálych komisií miestneho zastupiteľstva,
 • koordinuje činnosť poslaneckých klubov pri MZ MČ Košice – Juh,
 • zúčastňuje sa previerkach, kontrolách a na vybavovaní sťažností a petícií,
 • vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu a vnútorných predpisov,
 • je oprávnený zastupovať mestskú časť pri rôznych spoločenských, kultúrnych a športových akciách po predchádzajúcej dohode so starostom,
 • plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti,
 • zabezpečuje výkon sobášiaceho poslanca,
 • ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu podľa § 13b ods. 4 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zástupca starostu nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu. V súlade s  § 25 ods. 7  zákona č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  v spojitosti s § 13b ods. 3  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostu určil starosta mestskej časti   zástupcovi starostu odmenu vo výške 100 eur mesačne od 1. februára 2019.