Starosta

JUDr. Jaroslav HLINKA
(vdovec, dve deti)

1. poschodie, č. dverí 3
Email: starosta@kosicejuh2.milanfrano.sk
Fb: www.facebook.com/hlinkaj
Web: www.jarohlinka.sk
Životopis


Sekretariát starostu

Ing. Darina Kvetková
1. poschodie, č. dverí 3
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh2.milanfrano.sk
Telefón: +421 55 720 80 14
Mobil: +421 907 826 753

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018  za starostu MČ Košice – Juh na volebné obdobie 2018 – 2022  bol zvolený JUDr. Jaroslav Hlinka. Zákonom predpísaný  sľub starostu zložil na ustanovujúcom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh  dňa 7. decembra 2018.

Starosta je podľa § 15 zákona NR SR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov predstaviteľom mestskej časti a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti. Starosta je štatutárnym orgánom MČ Košice – Juh a jeho funkcia je verejná funkcia.

Starosta:

  • zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh a miestnej rady MČ Košice – Juh a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva správu MČ Košice – Juh,
  • zastupuje MČ Košice – Juh vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy MČ Košice – Juh, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Juh,
  • vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok miestneho úradu MČ Košice – Juh a poriadok odmeňovania zamestnancov MČ Košice – Juh; o vydaní a zmenách organizačného poriadku miestneho úradu informuje miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh,
  • uchováva symboly MČ Košice – Juh a používa insígnie MČ Košice – Juh.