Miestny podnik

 

Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice v likvidácií

Obchodná spoločnosť Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice bola zrušená s likvidáciou bez právneho nástupcu ku dňu  01.01.2017, a to na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti o zrušení spoločnosti v zmysle Uznesenia zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 20.12.2016.

Deň výmazu spoločnosti z obchodného registra: 17.08.2018

Likvidácia spoločnosti Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice v likvidácii skončila v zmysle ust. § 75 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

 

Účtovná závierka za rok 2016
Účtovná závierka za rok 2015
Účtovná závierka za rok 2014
Účtovná závierka za rok 2013
Účtovná závierka za rok 2012