Komisie

 

Komisie  zriaďuje miestne  zastupiteľstvo ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených miestnym zastupiteľstvom. Miestne zastupiteľstvo vymedzuje zloženie a úlohy jednotlivých komisií.

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh na ustanovujúcom zasadnutí dňa 7.12.2018 uznesením číslo 8

zriadilo komisie miestneho zastupiteľstva, a to:

 • Komisiu finančnú
 • Komisiu výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja
 • Komisiu sociálnu
 • Komisiu kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy

určilo počet členov komisií miestneho zastupiteľstva takto :

 • v komisii finančnej – 6 členov, z toho 3 poslanci a 3 neposlanci
 • v komisii výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja –  8 členov, z toho 4 poslanci a 4 neposlanci
 • v komisii sociálnej – 6 členov, z toho 3 poslanci a 3 neposlanci
 • v komisii kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy – 6 členov, z toho 3 poslanci a 3 neposlanci

Rokovací poriadok komisií MZ MČ Košice - Juh
Naplň činností komisií MZ MČ Košice - Juh

 

Komisia finančná

Predseda komisie:

 • Ing. Juraj Tobák

Poslanci:

 • Ing. Pavol Hlinka
 • Ing. Rastislav Majerníček

Neposlanci:

 • Ing. Viera Sudzinová
 • Mgr. Ľuboš Surový
 • Ing. Karol Šamulák

 

Pozvánka - Komisia finančná 10/2021
Dochádzka - Komisia finančná 2021

Archív
Zápisnice z komisie

 

Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja

Predseda komisie:

 • Ing. Ladislav Breicha

Poslanci:

 • Ing. Erich Blanár
 • doc. PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH
 • Ing. Stanislav Tkáč

Neposlanci:

 • Ing. Peter Olšavský
 • Mgr. Adam Očkaják
 • Miroslav Majerníček
 • Pavol Vavrek

Pozvánka - Komisia výstavby 10/2021
Dochádzka – Komisia výstavby 2021

Archív
Zápisnice z komisie

 

Komisia sociálna

Predseda komisie:

 • Mgr. Peter Múdry

Poslanci:

 • Ing. Jozef Bernát
 • JUDr. Tibor Bacsó

Neposlanci:

 • MUDr. Emil Fraenkel
 • PhDr. Eva Fábiánová
 • Ing. Helena Horbajová

Pozvánka – Komisia sociálna 10/2021
Dochádzka - Komisia sociálna 2021

Archív
Zápisnice z komisie

 

Komisia kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy

Predseda komisie:

 • Ing. Radovan Sušila

Poslanci:

 • JUDr. Soňa Ivančová, PhD.
 • Ing. Roman Nagy

Neposlanci:

 • Mgr. art. Milan Kyjovský
 • Mgr. Lýdia Schmidtová
 • Ing. Mária Horňáková

Pozvánka - Komisia kultúry 10/2021
Dochádzka - Komisia kultúry 2021

Archív
Zápisnice z komisie

 

 

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov (uznesenie č. 9)

predseda :

 • JUDr. Soňa Ivančová, PhD.

 Členovia :           

 • Ing. Stanislav Tkáč
 • Ing. Pavol Hlinka
 • Ing. Ladislava Breicha  
 • JUDr. Tibor Bacsó
 • Ing. Juraj Tobák
 • Ing. Rastislav Majerníček
 • Mgr. Peter Múdry
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019