Miestna rada

___________________________________________________________________________________________________________

Členovia MR Harmonogram rokovaní MR
Pozvánka MR Rokovací poriadok MR

___________________________________________________________________________________________________________

 

Miestna rada MČ Košice – Juh

Miestna rada MČ Košice – Juh je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.

Je zložená z poslancov, ktorých volí miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh na celé funkčné obdobie. Počet členov miestnej rady tvorí najviac tretina počtu poslancov. V zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí  a nezávislých poslancov v miestnom  zastupiteľstve MČ Košice – Juh.

Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.