Opatrovateľská služba

______________________________________________________________________________________________________________

• Opatrovateľská služba • Jedáleň Vojvodská
 Zariadenie opatrovateľskej služby  

______________________________________________________________________________________________________________

SENIORI A OCHORENIE COVID-19 ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ

Adresa:
Mestská časť Košice – Juh, Smetanova č. 4,
oddelenie sociálnych vecí, referát OS, prízemie, č. dverí 12 a 13

Kontakt: 
Vedúca referátu OS: Viera Magyarová                                      Referent OS: Mgr. Oľga Odelgová

Telefón: 055/720 80 21                                                              Telefón: 055/720 80 22
Mobil:    0905 670 715                                                                Mobil:    0905 670 715
Email: viera.magyarova@kosicejuh2.milanfrano.sk                                      Email: olga.odelgova@kosicejuh2.milanfrano.sk

Priemerné ekonomicky oprávnene náklady sociálnych služieb sú v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/20108 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejnené na Webovom sídle mesta Košice: www.kosice.sk v časti Občan – oblasť sociálnych vecí a sociálneho bývania.

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe

 • odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách č. 448/2008,
 • odkázanej na pomoc pri úkonoch seba obsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 • poskytuje sa v domácom prostredí prijímateľa, v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hodín denne
 • s rozsahom minimálne 20 hodín za kalendárny mesiac, pričom denný limit (rozsah) je minimálne 2 hodiny.

 

Rozsah činností podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.:

Sebaobslužné úkony:

 1. hygiena:
  • osobná hygiena
  • celkový kúpeľ
 2. stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
 3. vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
 4. obliekanie a vyzliekanie
 5. mobilita a motorika
 6. dodržiavanie liečebného režimu

 

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:

 1. nákup
 2. príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
 3. donáška jedla do domu
 4. umytie riadu
 5. bežné upratovanie v domácnosti
 6. obsluha bežných domácich spotrebičov
 7. starostlivosť o bielizeň
 8. starostlivosť o lôžko
 9. vynášanie drobného odpadu do smetnej nádoby
 10. donáška dreva ,uhlia
 11. ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou domácnosti

 

Základné sociálne aktivity:

 1. sprievod
  • na lekárske vyšetrenie
  • na vybavenie úradných záležitostí
  • do školy, zo školy, do a zo zamestnania
  • pri záujmových činnostiach
 2. predčítanie pre nevidiacich /prakticky nevidiacich/
 3. tlmočenie pre nepočujúcich alebo hluchoslepých

 

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít:

 1. potreba dohľadu v určenom čase
 2. potreba nepretržitého dohľadu

 

Donáška obeda:

Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je donáška obeda do bytu klienta bez ostatných úkonov opatrovateľskej služby.

Na poskytnutie tejto sociálnej služby je potrebné posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu, ktoré zabezpečuje Mesto Košice a uzatvorená “Dohoda o zabezpečení spoločného stravovania dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým občanom“ s MČ Košice – Juh.

Rozvoz obedov sa realizuje z Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ulici č. 5, Košice.

Bližšie informácie ohľadom ceny stravného lístka a zakúpenia stravných lístkov nájdete na stránke https://kosicejuh2.milanfrano.sk,  v časti sociálne služby – Jedáleň.

Dovoz stravy do  domácnosti prostredníctvom opatrovateľskej služby je  od 1. júna 2021 zabezpečovaný za úhradu 0,74€/donášku.

 

Spôsob vybavenia:

Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe vydaného rozhodnutia Mesta Košice o odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu. K posúdeniu je potrebné podať na referát sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“( ďalej len „žiadosť“), fotokópie lekárskych správ a rozhodnutie o výške dôchodku. Formulár „žiadosti“ je k dispozícii na referáte opatrovateľskej služby, oddelenia sociálnych vecí MČ Košice – Juh, web stránke MČ www.kosicejuh.sk   a web stránke mesta Košice   www.kosice.sk.                                                                                                                          

Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie opatrovateľskej služby občan požiada MČ Košice – Juh o zabezpečenie sociálnej služby – opatrovateľskej služby. Následne zamestnanci MÚ MČ Košice – Juh s občanom dohodnú podrobnosti jej poskytovania potrebné k uzavretiu „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.

Základné informácie k poskytovaniu opatrovateľskej služby a postupu pri vybavovaní Vám poskytnú zamestnanci sociálneho oddelenia MČ Košice – Juh, Smetanova 4, prízemie kanc. 12 a 13.

MČ Košice – Juh poskytuje opatrovateľskú službu v súlade so Štatútom mesta Košice aj pre mestské časti Nad jazerom, Krásna, Barca, Šebastovce a Vyšné Opátske.

Úhrady za poskytované sociálne služby:

Za poskytované sociálne služby v rámci opatrovateľskej služby občan platí úhradu podľa svojho príjmu a majetku a príjmu a majetku spoločne posudzovaných osôb v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. Spôsob určenia a platenia úhrad upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie ( ďalej len VZN č. 212).

V súlade s § 23 VZN č. 212 od 1.7.2021 sú úhrady za poskytované úkony opatrovateľskej služby nasledovné:

1, Seba obslužné úkony a základné sociálne aktivity, dohľad, sprevádzanie k lekárovi, kultúrne podujatie a pod.                                                                  1,25 €/ hodina                 
2, Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:      3,05 €/ hodina
a)  bežné upratovanie  
3, Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:      2,25 €/ hodina
b) ostatné úkony starostlivosti o domácnosť