Zariadenie opatrovateľskej služby

______________________________________________________________________________________________________________

 Opatrovateľska služba • Jedáleň Vojvodská
• Zariadenie opatrovateľskej služby  

______________________________________________________________________________________________________________

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Psychosociálnym centrom

Kontakt:
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Juh
oddelenie sociálnych vecí

Referent pobytových sociálnych služieb : 
Mgr. Diana Miškárová,
Telefón: 055/ 720 80 22,
Email: diana.miskarova@kosicejuh2.milanfrano.sk        

úseková sestra: Ingrid Hribová,055/678 43 52, e-mail: ingrid.hribova@kosicejuh2.milanfrano.sk

Priemerné ekonomicky oprávnene náklady sociálnych služieb sú v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/20108 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejnené na Webovom sídle mesta Košice: www.kosice.sk v časti Občan – oblasť sociálnych vecí a sociálneho bývania.

Účel zariadenia

V zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len „zariadenie“) sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov).

Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení, ďalej fyzickej osobe, ktorej súd uložil ochranné liečenie, ochrannú výchovu, ochranný dohľad alebo umiestnenie v detenčnom ústave podľa osobitného predpisu a to do skončenia vykonávania týchto ochranných opatrení.

V zariadení sa poskytujú

a) odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitáciu,ošetrovateľská starostlivosť,

b) obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Podmienkou prijatia do zariadenia je vydanie „Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu“ v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré vydáva mesto Košice po spracovaní komplexného posudku.

K posúdeniu o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné podať vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, fotokópie lekárskych správ a rozhodnutie o výške dôchodku na Magistrát mesta Košice, referát sociálnych vecí, Tr. SNP č. 48/A.

Mesto Košice vedie centrálnu evidenciu žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby. Do evidencie čakateľov o umiestnenie sa zapisujú fyzické osoby, ktoré požiadajú mesto Košice o zabezpečenie služby a majú vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby.

Poradie žiadateľov je vedené centrálne pre všetky zariadenia opatrovateľskej služby mesta Košice. Prvý v poradí sa vždy umiestňuje na prvé voľné miesto a to bez ohľadu o ktoré zariadenie ide. V prípade odmietnutia ponúkanej služby, mesto Košice pristúpi k vyradeniu občana z evidencie čakateľov na umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby.

Poradovník čakateľov si môže občan vyhľadať na http://www.kosice.sk/article.php?id=13995

Základné informácie k postupu prijatia do zariadenia a všetky potrebné tlačivá sú k dispozícii na MČ Košice – Juh, oddelenie sociálnych vecí, referát opatrovateľskej služby www.kosicejuh.sk (občan – tlačivá) alebo na www.kosice.sk (občan – formuláre a tlačivá).

 

Úhrada za poskytovanú starostlivosť

Za poskytovanú starostlivosť občan platí mesačnú úhradu podľa svojho príjmu a majetku, prípadne príjmu a majetku osôb spoločne posudzovaných v zmysle zákona o sociálnych službách a zákona o životnom minime č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších úprav. Spôsob určenia a platenia úhrad za poskytovanú starostlivosť v zariadení upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie.

V súlade s § 23 VZN mesta Košice č. 212 sú úhrady za poskytované sociálne služby od 1.7.2021 v Zariadení opatrovateľskej služby nasledovné:

1.UBYTOVANIE:

jednoposteľová izba:  193,80 €/mesačne 

dvojposteľová izba:    173,40 €/mesačne 

 2. ZAOPATRENIE: úhrada za odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti na deň:

  • Stupeň odkázanosti IV……1,30 €/deň
  • Stupeň odkázanosti V…….1,55 €/deň
  • Stupeň odkázanosti VI……1,80 €/deň

 3. STRAVOVANIE: 183,60  €/mesačne