Prednostka

prednostkaJUDr. Henrieta PAGÁČOVÁ

2. poschodie, č. dverí 14
Email: prednosta@kosicejuh2.milanfrano.sk

Sekretariát prednostky
Mgr. Marcela Zeleňáková
2. poschodie, č. dverí 14
Email: sekretariat.prednosta@kosicejuh2.milanfrano.sk
Telefón: 055/720 80 18


Na čele miestneho úradu MČ Košice – Juh je prednostka, ktorú do funkcie vymenoval starosta.  Prednostka za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Prednostka miestneho úradu MČ Košice – Juh najmä:
 • eviduje a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú pre miestny úrad z rozhodnutí orgánov  MČ Košice – Juh,
 • určuje nositeľa úlohy, pokiaľ to nevyplýva priamo z rozhodnutia orgánu MČ Košice – Juh  alebo  organizačného poriadku,
 • v prípade prierezových úloh určuje gestora plnenia úlohy, pokiaľ gestor nevyplýva priamo z  rozhodnutia orgánu MČ Košice – Juh alebo z  organizačného poriadku,
 • koordinuje činnosť organizačných útvarov miestneho úradu MČ Košice – Juh a rozhoduje kompetenčné spory medzi jednotlivými organizačnými útvarmi  v súlade s ich pôsobnosťou  danou  organizačným poriadkom,
 • v súčinnosti so zástupcom starostu koordinuje plnenie úloh jednotlivými organizačnými útvarmi miestneho úradu MČ Košice – Juh a navrhuje starostovi vykonanie opatrení na odstránenie zistených   nedostatkov,  pokiaľ ich nemohli vyriešiť vo vlastnej kompetencii,
 • zúčastňuje sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh a miestnej rady MČ Košice – Juh s hlasom poradným,
 • podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh,
 • zúčastňuje sa všetkých pracovných porád starostu so zamestnancami MČ Košice – Juh a podľa vlastného rozhodnutia sa zúčastňuje pracovných porád funkcionárov MČ Košice – Juh so  zamestnancami; účasť na porade mu nemožno odoprieť,
 • na požiadanie miestneho kontrolóra zabezpečuje účasť zamestnancov MČ Košice – Juh na  kontrolách a revíziách,
 • podpisuje písomnosti podľa osobitného predpisu a kompetencií stanovených v  organizačnom poriadku,
 • pripravuje a predkladá starostovi na rozhodnutie odôvodnené návrhy týkajúce sa  pracovnoprávnych vzťahov MČ Košice – Juh a jej zamestnancov,
 • navrhuje starostovi pozastavenie výkonu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Juh z dôvodov uvedených v zákone.