Matričný úrad

______________________________________________________________________________________________________________

 Matričný úrad • Evidencia obyvateľstva
 Osvedčovanie podpisov a listín  

______________________________________________________________________________
________________________________

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 12.00
Streda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Štvrtok: 8.00 – 12.00
Piatok: 8.00 – 13.00

Matričný úrad Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice

ÚZEMNÝ OBVOD MATRIČNÉHO ÚRADU KOŠICE – JUH TVORIA:

 • Mestská časť Košice-Barca
 • Mestská časť Košice-Juh
 • Mestská časť Košice-Krásna
 • Mestská časť Košice-Nad Jazerom
 • Mestská časť Košice-Šebastovce
 • Mestská časť Košice-Vyšné Opátske

Matričné udalosti, ktoré nastanú na území týchto mestských  častí sa vybavujú a zapisujú na Matričnom úrade  Košice – Juh.

Matričný úrad sa člení na:

 • rodnú matriku,
 • sobášnu matriku,
 • úmrtnú matriku,
 • a osobitnú matriku.

Matričný úrad

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom mieste,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
 • podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach, príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • vyhotovuje výpisy z matrík zo štátneho archívu.

Duplikáty matričných dokladov (rodný list, sobášny list, úmrtný list) môže vybaviť:
–    osoba, ktorej sa zápis týka,
–    alebo člen  jej rodiny (za  člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba).

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 2 €.

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy  narodení,  knihy manželstiev, knihy úmrtí 5 €.

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10 €.

RODNÁ MATRIKA

Prízemie, č. dverí 20

Telefón: 055/7208051
Email: rodna.matrika@kosicejuh2.milanfrano.sk

Na vybavenie dokladov novonarodeného dieťaťa z manželstva je potrebné predložiť:

– platné občianske preukazy oboch rodičov,

– sobášny list,

– novonarodené dieťa zapisuje otec dieťaťa, čiže manžel matky.

Informácie pri narodení detí mimo manželského zväzku sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade. 

Osobitná matrika

Matričné udalosti, ktoré nastali v zahraničí u občanov Slovenskej republiky:

(rody, sobáše, úmrtia)  sa vybavujú na rodnej matrike.

Informácie sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade.

SOBÁŠNA MATRIKA  

Prízemie, č. dverí 18

Telefón: 055/7208025
Email: sobasna.matrika@kosicejuh2.milanfrano.sk

Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na  matričnom  úrade,
 • platné občianske preukazy snúbencov,
 • rodné listy snúbencov,
 • ovdovený snúbenec predloží úmrtný list manžela,
 • rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva,
 • maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo,
 • ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne,
 • doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.
 • Úhrada zvýšených nákladov za sobáše mimo úradne určenej miestnosti

Správne poplatky pri uzavretí manželstva:

 • povolenie uzavrieť manželstvo pred  iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €,
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradnej určenej miestnosti 70 €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 €,
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 €,
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 €,
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 €.

Sobášne dni  v roku 2021 – 2022 pre Matričný úrad  Košice – Juh

V súlade so  zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v spojitosti s vyhláškou č. 529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov príslušným k vykonávaniu občianskych sobášov je Mestská časť Košice – Juh.

Na základe uvedeného starosta MČ Košice – Juh určil sobášne dni pred matričným úradom Košice – Juh tak ako je to  nižšie uvedené. Sobášne hodiny v uvedené dni sú od 12.00 do 14.30 hod.

Miestnosť na uzavretie manželstva je obradná sieň v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh,  Smetanova 4, Košice.

Sobášne dni  v roku 2021

 • 16.10.2021
 • 6.11.2021
 • 20.11.2021
 • 4.12.2021
 • 18.12.2021

Sobášne dni  v roku 2022

 • 15.1.2022
 • 9.1.2022
 • 12.2.2022
 • 26.2.2022 
 • 12.3.2022
 • 26.3.2022
 • 9.4.2022
 • 23.4.2022
 • 7.5.2022
 • 21.5.2022
 • 4.6.2022
 • 18.6.2022
 • 9.7.2022
 • 23.7.2022
 • 6.8.2022
 • 20.8.2022
 • 10.9.2022
 • 24.9.2022
 • 8.10.2022
 • 22.10.2022
 • 12.11.2022
 • 26.11.2022
 • 10.12.2022
 • 17.12.2022

Sobášiaci:

 • JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta
 • JUDr. Tibor Bacsó – poslanec
 • Ing. Pavol Hlinka – poslanec
 • Ing. Jozef Bernát – poslanec
 • JUDr. Soňa Ivančová, PhD.– poslanec
 • doc. PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MPA, MPH – poslanec
 • Ing. Roman Nagy – poslanec
 • Ing. Radovan Sušila – poslanec
 • Ing. Stanislav Tkáč – poslanec
 • Ing. Ladislav Breicha – poslanec

ÚMRTNÁ MATRIKA

Prízemie, č. dverí 19

Telefón: 055/7208027
Email: umrtna.matrika@kosicejuh2.milanfrano.sk

Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz zomrelého,
 • občiansky preukaz manžela(ky) zomrelého,
 • rodný list zomrelého,
 • sobášny list zomrelého,
 • listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom  (v 3-4 vyhotoveniach).