Evidencia obyvateľstva

______________________________________________________________________________________________________________

 Matričný úrad  Evidencia obyvateľstva
• Osvedčovanie podpisov a listín  

______________________________________________________________________________________________________________

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 12.00
Streda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Štvrtok: 8.00 – 12.00
Piatok: 8.00 – 13.00

Prízemie, č. dverí 11

Telefón: 055/7208020
Email: obyvatel@kosicejuh2.milanfrano.sk

Činnosť MČ Košice – Juh na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov SR a registra je preneseným výkonom štátnej správy. Jej výkon riadi Ministerstvo vnútra SR.

Práva a povinnosti občanov SR pri hlásení ich pobytu ako aj práva a povinnosti MČ Košice – Juh pri vedení evidencie pobytu občanov SR upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. (www.minv.sk/?zakony_regob&subor=16431)

Činnosť:

 • Hlásenie trvalého pobytu (§ 3 cit. zákona)
 • Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí  (§ 6 cit. zákona)
 • Zrušenie trvalého pobytu (§ 7 ods. 1 cit. zákona)
 • Hlásenie prechodného pobytu (§ 8 cit. zákona)
 • Hlásenie prechodného pobytu v zahraničí (§ 9 cit. zákona)
 • Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu (§ 8 ods. 5 cit. zákona)
 • Hlásenie predčasného skončenia prechodného pobytu (§ 8 ods. 5 cit. zákona)
 • Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa (§ 23 ods. 1 cit. zákona)

Hlásenie trvalého pobytu

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,
  4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
 • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti: meno a priezvisko vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, číslo listu vlastníctva, číslo bytu, katastrálne územie, prípadne súpisné číslo stavby.  

Ak nie je možné z technických dôvodov získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy je povinnosť predložiť aj výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v listinnej podobe – originál k nahliadnutiu (§ 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). Listinná podoba výpisu z listu vlastníctva alebo rozhodnutia o povolení vkladu môže byť staršia ako 30 dní a údaje uvedené v nich musia byť aktuálne a platné. 

Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; (súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti sa v týchto prípadoch nevyžaduje).

 

Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie hlásite osobne,
 • vyplnený od hlasovací lístok s osvedčeným podpisom, ak ukončenie hlásite prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo splnomocneného zástupcu v SR.

Zrušenie trvalého pobytu (§ 7 ods. 1 cit. zákona)

(Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo)

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu  vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu).

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu z hore uvedených dôvodov, je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

 

Hlásenie prechodného pobytu

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti ( originál výpisu z listu vlastníctva nie z internetu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo ak
  3. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný  pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

(Príloha – písomný súhlas –  viď príloha  pri prihlásení k trvalého pobytu).

Hlásenie prechodného pobytu v zahraničí

K vybaveniu potrebujete:            

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka

K vybaveniu potrebujete: 

 • platný občiansky preukaz,
 • písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu,
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti

 

Hlásenie predčasného skončenia prechodného pobytu 

K vybaveniu potrebujete: 

 • platný občiansky preukaz alebo  potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie hlásite osobne,
 • potvrdenie  o hlásení prechodného pobytu, ktorý chcete predčasne ukončiť.

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa

 K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz alebo  potvrdenie o občianskom preukaze,

 

 • žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu občana.

Poplatok: 5,00 €