Kontrolór

kontrolor

Ing. Jaroslav Vibranský 
(ženatý, jedno dieťa)

1. poschodie, č. dverí 1
Email: kontrolor@kosicejuh2.milanfrano.sk
Telefón: 055/720 80 26

 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh na svojom 2. zasadnutí konaného dňa 27.01.2015 podľa § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 18a, 18c zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolilo v tajnom hlasovaní za kontrolóra mestskej časti Košice – Juh Ing. Jaroslava Vibranského. Kontrolóra volí miestne zastupiteľstvo na 6 rokov.

Kontrolór MČ Košice – Juh najmä:

  • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami MČ Košice – Juh, ako aj s majetkom, ktorý MČ Košice – Juh užíva, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií MČ Košice – Juh,
  • kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení, kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov MČ Košice – Juh,
  • predkladá miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Juh návrh plánu kontrolnej činnosti,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu MČ Košice – Juh a k návrhu záverečného účtu pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve MČ Košice – Juh,
  • miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Juh predkladá správu o výsledkoch kontroly a po uplynutí kalendárneho roku správu o kontrolnej činnosti,

Kontrolnej činnosti kontrolóra podlieha:

  • miestny úrad MČ Košice – Juh,
  • právnické osoby, v ktorých má MČ Košice – Juh majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom MČ Košice – Juh alebo ktorým bol majetok MČ Košice – Juh prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu MČ Košice – Juh účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Správy z kontrol hlavného kontrolóra