Územný plán mesta Košice – predstavenie konceptu riešenia a verejné prerokovanie

Mestská časť Košice – Juh pozýva všetkých obyvateľov na verejné prerokovanie návrhu „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2018  (streda)  o 16,00 hod. v spoločenskej sále Kultúrno spoločenského centra JUŽAN v budove MÚ MČ Košice – Juh na Smetanovej ulici č. 4, v Košiciach za účasti zástupcu Magistrátu mesta Košice, Útvaru hlavného architekta a zástupcu riešiteľského kolektívu.

Program:

  1. Predstavenie návrhu „ Územného plánu mesta Košice – koncept riešenia
  2. Návrhy a pripomienky obyvateľov Mestskej časti Košice – Juh

Hlavné ciele konceptu Územného plánu mesta Košice sú nasledovné:

  • navrhnúť funkčné a priestorové usporiadanie mesta,
  • zamedziť ďalšiemu rozširovaniu mesta do okolitej voľnej krajiny, chrániť poľnohospodársku a lesnú pôdu,
  • maximalizovať využitie pozemkov v meste s dôrazom na mestský charakter zástavby pri zachovaní vysokej kvality životného prostredia,
  • transformovať nevyužívané, málo využívané a nevhodne využívané územia, najmä pozdĺž rieky Hornád, zabezpečiť ich optimálne využitie a integrovať ich do mestského prostredia,
  • zvýšiť podiel plôch verejných parkov, pešo dostupných pre obyvateľov jednotlivých častí obytného územia,
  • prehodnotiť systém dopravy na území mesta, optimalizovať a zvýšiť prepojenosť siete ulíc, dať väčší dôraz na mestskú hromadnú dopravu, peších a cyklistov,
  • pri riešení nových rozvojových území orientovať sa prioritne na využitie kapacít jestvujúcej dopravnej a technickej infraštruktúry bez potreby budovania nových systémov,
  • zabezpečiť ochranu mesta pred povodňami a inými ohrozeniami územia, zabezpečiť adaptabilnosť mesta na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Informácie týkajúce sa konceptu riešenia Územného plánu mesta Košice , vrátane variant A a B, sú uverejnené na web stránke MČ Košice – Juh alebo mesta Košice na www.kosice.sk.

Svoj názor obyvatelia môžu vyjadriť aj písomne do 15.06.2018 na: urad@kosicejuh2.milanfrano.sk, prípadne do pripomienkového formuláru na http://www.kosice.sk/up_formulare.php.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *