Návrh usporiadania verejného priestranstva na Juhu

 

(Parčík Jozefa Psotku)

 

Vymedzenie územia:  územie je ohraničené  komunikáciou Južná trieda, hranicou objektu obchodného centra, obslužnou komunikáciou zo Šoltésovej ulice, Šoltésovou ulicou a prístupovou komunikáciou  ku garážovej lokalite a obytnému domu na Južnej triede 33 v Košiciach.

 

situačka s bodmi

 

1. Hlavná stavba nového trhoviska umiestnená v časti verejnej zelene pozostáva z prekrytej obchodnej pasáže s osvetlením , oddelená od verejnej zelene oporným múrom, umiestnením predajných stolov a predajných zariadení 

1. Hlavná stavba nového trhoviska 1. foto

2. Umiestnenie mobilných predajných stánkov na spevnenej časti chodníka 

2. Mobilné predajné stánky

 

3. Parkovanie pre zásobovanie trhoviska, sociálne zariadenie využívané návštevníkmi detského ihriska a trhoviska, zdroj pitnej vody

3. Parkovanie

 

4. Rekultivácia parku s novou sadovou úpravou, výsadbou nových druhov stromov a trvalkových záhonov a novým vybavením 

6. Rekultivácia parku

5. Umiestnenie pamätnej tabule Jozefa Psotku v kombinácii s vhodnou sadovníckou úpravou

6. Detské ihrisko LIENKA ako súčasť novovytvorenej centrálnej zóny Juhu 

8. Detské ihrisko LIENKA

 

Na tejto stránke Vám budeme priebežne poskytovať informácie o úprave verejného priestranstva na Juhu.

 

V rámci prác výstavby trhoviska MČ zabezpečila nasledovné:

1.) Mestská časť Košice -Juh dala osadiť zvislé dopravné značky na parkovisku vyhradenom pre predajcov na trhu.

2.) Dňa 14.04.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s právnickými a fyzickými osobami.

3.) V období mesiacov júl – október 2015 prebiehal proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby „Centrálne trhovisko Južná trieda, Košice“. Dňa 20.10.2015 bola podpísaná zmluva o dielo medzi Mestskou časťou Košice – Juh a spoločnosťou K&C GROUP s.r.o. so sídlom Krivá 21, Košice.

4.) Dňa 26.10.2015 Mestská časť Košice – Juh odovzdala zápisnične miesto stavby vybranému zhotoviteľovi K&C GROUP s.r.o., Košice.

5.) Dňa 28.10.2015 bolo zabezpečené presunutie trhových stolov na dočasné miesto pred OC Atomia.

trhovisko  trhovisko

6.) Stav zelene a spevnených plôch pred začatím stavby (4.11.2015).

   

7.) Dňa 9.11.2015 bolo zabezpečené oplotenie miesta stavby.

8.) Dňa 12.11.2015 boli začaté výkopové práce.

 

9.) Dňa 18.11.2015 spoločnosť K&C GROUP s.r.o. začala betonáž základov a zakladanie armatúry.

 

10.)  Dňa 23.11.2015 sa pristúpilo k debneniu a betonáži zadnej steny. Nasledujúcim dňom začala montáž oceľovej konštrukcie.