Regenerácia vnútrobloku Turgenevova – Lomonosovova

Mesto Košice v spolupráci s Mestskou časťou Košice -Juh pripravuje podklady do žiadosti na zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.
Špecifický cieľ 4.3.1:  Zlepšenie  environmentálnych  aspektov  v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou  urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Typ aktivity J): Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Vzhľadom na opatrenia súvisiace s koronavírusom, kedy je zákaz zhromažďovania sa, si návrh projektu viete pozrieť a pripomienkovať na tomto linku:

https://forms.gle/9ZXqjvPBE5hr2txH9

alebo prostredníctvom QR kódu nájdete prezentáciu projektu. Na konci prezentácie je priestor pre Vaše nápady, myšlienky, pripomienky k projektu. Urobiť tak môžete do 25.11.2020.

Kompletnú dokumentáciu vo vysokom rozlíšení si môžete pozrieť aj TU: http:// Regenerácia vnútroblokov Turgenevova, Lomonosovova - štúdia