Pozvánka MZ

Na základe § 12 ods. l) a 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 40111990 Zb. o meste Košice
v znení neskorších predpisov a článku IV. ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh

zvolávam

 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh,

ktoré sa uskutoční 

dňa 8. septembra 2015 (v utorok) o 13.00 hod. 

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Juh, Smetanova 4, 2. posch., s týmto programom:

 

1.  Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Juh č. 2/2015 o poskytovaní elektronických služieb
3.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Juh č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice – Juh počas
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Juh č. 4/2015 - Trhový poriadok trhovísk Mestskej časti Košice – Juh
5. Novelizácia č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Juh
6. Informácia o 2. a 4. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2015
7. [Sťahovanie sa nenašlo]
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o symboloch Mestskej časti Košice - Juh
9. Informácia o poskytnutí údajov v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v I. polroku 2015
10.  Organizačné a personálne záležitosti
a) Informácia o poskytnutí údajov v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v I. polroku 2015
b) Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 4. zasadnutia MZ konaného dňa 18.6.2015
11.  Interpelácie poslancov podľa § 25 ods. 3 písm. b) zákona o obecnom zriadení
12. Diskusia
13. Záver

Jaroslav Hlinka v. r.

 

[Sťahovanie sa nenašlo]