Oddelenie sociálnych vecí

______________________________________________________________________________________________________________

Úradné hodiny Oddelenie sociálnych vecí
Matrika a overovanie Oddelenie kultúry, mládeže a športu
• Oddelenie organizačné, právne a matriky Oddelenie ekonomické a majetkové
Oddelenie regionálneho rozvoja a bytovej politiky Organizačný poriadok

______________________________________________________________________________________________________________

Vedúci oddelenia: Mgr. Emil Kurčák

Email: emil.kurcak@kosicejuh2.milanfrano.sk

Telefón:

055-720 80 23 vedúci oddelenia
055-720 80 21, 22 opatrovateľská služba
055-720 80 22 referent pobytových sociálnych služieb
055-720 80 24 jednorazové dávky a iné sociálne činnosti

 

Charakteristika činnosti oddelenia:

 • prevádzkovanie Zariadenia opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice,
 • zabezpečovanie poskytovania opatrovateľskej služby a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa pre potreby obyvateľov svojej MČ Košice – Juh a mestských častí Nad jazerom, Krásna, Barca, Šebastovce a Vyšné Opátske,
 • zabezpečovanie stravovania pre dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých občanov,
 • poskytovanie základného sociálneho poradenstva,
 • poskytovanie jednorazových dávok občanom  v hmotnej núdzi,
 • vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým je potrebné poskytnúť sociálnu pomoc a sociálne služby,
 • mapovanie lokalít MČ Košice – Juh s dôrazom na nelegálne osady a zhromažďovanie neprispôsobivých občanov,
 • sprostredkovanie a realizácia aktivít a opatrení na predchádzanie a riešenie negatívnych stereotypov majority vo vzťahu ku komunite a naopak,
 • spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • spolupôsobenie pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu a podieľa sa na spracovávaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom,
 • poskytovanie informácií fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
 • poskytovanie pomoci dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin a sociálny vývin,
 • poskytovanie pomoci na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestnené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia,
 • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • poskytovanie súčinnosti zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého,
 • utváranie podmienok na prácu s komunitou,
 • vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,
 • vyjadrovanie sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom a jej rodiny,
 • spolupráca s orgánmi štátnej a verejnej  správy na úseku starostlivosti o detí a mladistvých,  starých,  zdravotne ťažko postihnutých a spoločensky neprispôsobivých občanov,
 • organizovanie kultúrno – spoločenských akcií pre detí, rodiny s deťmi a dôchodcov,
 • poskytovanie štatistických údajov z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom  na účely spracovania štatistických zisťovan,í
 • spolupráca s humanitnými a charitatívnymi organizáciami, verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, orgánmi štátnej a verejnej správy pri zabezpečovaní sociálnej pomoci občanom MČ Košice – Juh,
 • zabezpečuje zber šatstva, obuvi, hračiek,  kníh a potravín pre občanov MČ Košice – Juh v hmotnej a sociálnej núdzi.