Oddelenie regionálneho rozvoja a bytovej politiky

______________________________________________________________________________________________________________

Úradné hodiny Oddelenie sociálnych vecí
Matrika a overovanie Oddelenie kultúry, mládeže a športu
• Oddelenie organizačné, právne a matriky Oddelenie ekonomické a majetkové
Oddelenie regionálneho rozvoja a bytovej politiky Organizačný poriadok

______________________________________________________________________________________________________________

Vedúca oddelenia: Ing. Eva Horáková

Email: eva.horakova@kosicejuh2.milanfrano.sk

Telefón:

055-720 80 47 vedúca oddelenia
055-720 80 39 ochrana a tvorba životného prostredia, evidencia psov,

rybárske lístky, odpady, trhoviská,

doprava a cestné hospodárstvo, čistota a verejný poriadok

055-720 80 43  stavebný poriadok, podnikateľské aktivity, ŠFRB

Charakteristika činnosti oddelenia:

V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

 • spolupracuje s mestom Košice a povereným správcom verejnej zelene pri zabezpečovaní údržby verejnej zelene a detských ihrísk,
 • zabezpečuje rekonštrukcie detských ihrísk v rámci schváleného rozpočtu MČ Košice – Juh,
 • zabezpečuje údržbu a opravy viacúčelových športových ihrísk,
 • spolupracuje pri obnove parkových a oddychových zón  a revitalizácie verejnej zelene,
 • kontroluje stav zelene a čistoty v mestskej časti,
 • zabezpečuje evidenciu psov,
 • vydáva rybárske lístky.

V oblasti dopravy a cestného hospodárstva

 • spolupracuje s mestom Košice pri údržbe miestnych komunikácii, chodníkov a spevnených plôch,
 • spolupracuje s cestným správnym orgánom (Magistrátom mesta Košice,  referátom dopravy)   a KR PZ SR,  dopravným inšpektorátom pri riešení dopravného značenia, koordinácii dopravy, parkovania  a rozvoja cestnej siete,
 • pripravuje stanoviská k investičným zámerom právnických a fyzických osôb na území MČ Košice – Juh,
 • zabezpečuje vlastné investičné aktivity MČ Košice – Juh v rámci schváleného  rozpočtu.

V oblasti čistoty a verejného poriadku

 • vykonáva kontroly týkajúce sa zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách,
 • vykonáva monitoring nepovolených skládok odpadu a spolupracuje s mestom Košice pri ich likvidácii,
 • vykonáva  kontroly a dohľad nad spôsobom  nakladania s komunálnym odpadom.

Podnikateľské aktivity

 • vydáva  stanoviská k umiestňovaniu podnikateľských aktivít právnických a fyzických osôb na území MČ Košice – Juh,
 • usmerňuje aktivity právnických a fyzických osôb na miestnych trhoviskách.

Referát verejnoprospešných prác

 • zabezpečuje menšie obecné služby na území MČ Košice – Juh.

Štátny fond rozvoja bývania