Oddelenie organizačné, právne a matriky

______________________________________________________________________________________________________________

Úradné hodiny Oddelenie sociálnych vecí
Matrika a overovanie Oddelenie kultúry, mládeže a športu
Oddelenie organizačné, právne a matriky Oddelenie ekonomické a majetkové
Oddelenie regionálneho rozvoja a bytovej politiky Organizačný poriadok

______________________________________________________________________________________________________________

Vedúca oddelenia: JUDr. Henrieta Pagáčová

Email:  henrieta.pagacova@kosicejuh2.milanfrano.sk

Telefón:

055-720 80 17 poverená vedením oddelenia
055-720 80 00, 11 podateľňa
055-720 80 25, 27, 51 matrika
055-720 80 38 právne oddelenie
055-720 80 20 evidencia obyvateľstva

Charakteristika činností oddelenia

Oddelenie organizačné, právne a matriky je jedným z piatich oddelení Miestneho úradu MČ Košice – Juh, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Juh v rámci organizačnej štruktúry Miestneho úradu MČ Košice – Juh v organizačnom poriadku.

Oddelenie vo vzťahu k občanom podľa náplne činnosti zabezpečuje

 • podateľňu miestneho úradu,
 • evidenciu obyvateľstva,
 • evidenciu stavieb, register adries,
 • matriku,
 • overovanie podpisov a listín,
 • príjem žiadostí o výpis a odpis z registra trestov,
 • prípravu zasadnutí miestneho zastupiteľstva,
 • prípravu všeobecne záväzných nariadení,
 • voľby,
 • referendum,
 • vedenie evidencie žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám,
 • v súčinnosti s Komisiou kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy pri Miestnom zastupiteľstve MČ Košice – Juh vydávanie informačného spravodaja Južan.

Vo vzťahu k MÚ MČ Košice – Juh a zamestnancom oddelenie plní úlohy na úseku

 • personálnom,
 • správy registratúry,
 • právnom.