Obchodné verejné súťaže

______________________________________________________________________________________________________________

Zámery prenájmu a predaja majetku  
Zámery prenájmu a predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
Obchodné verejné súťaže  
Prevod a prechod vlastníckych práv  

______________________________________________________________________________________________________________

„Toho času neprebieha žiadna obchodná verejná súťaž“

 

 

Archív