Aj nám na Juhu záleží

Mestská časť Košice – Juh v oblasti čistoty a verejného poriadku:

 • vykonáva kontroly týkajúce sa zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách,
 • vykonáva monitoring nepovolených skládok odpadu a pomáha pri ich likvidácii,
 • vykonáva  kontroly a dohľad nad spôsobom  nakladania s komunálnym odpadom,
 • zabezpečuje menšie obecné služby na území MČ Košice – Juh.

Čo sa nám podarilo:

 • 26.04.2019 – aktivačnými pracovníkmi sme dočistili od odpadu svahy pozdĺž železničnej trate v garážovej lokalite Jantárová

 • 25.02.2019 – vypratanie svahu pod Moldavskou ul. a lokalita Jánošikova za predajňou Elkem

 

 • 19.09.2018 – vypratanie pod Šibenou horou

Starajme sa o svoje okolie, nechceme aby to dopadlo takto:  

 • 23.04.2019 a 24.04.2019 – Južná trieda 23 – opakovaný neporiadok pri kontajneroch

 • 25.02.2019 – neporiadok v lokalitách Jánošikova za predajňou Elkem a svahom pod Moldavskou

 

 • 08.01.2019 – zničený odpadkový kôš na Užhorodskej ulici

 • 31.12.2018 – neporiadok na rohu ulíc Rázusova – Skladná

 • 23.10.2018 – Je veľká škoda, že si naša mládež neváži to, čo má – športové ihrisko Ludmanská

   

  

    

Investičné projekty:

 • Mestská časť v rámci svojich finančných možností v mesiaci september 2018 zabezpečila prestrešenie a uzavretie dvoch jestvujúcich stojísk na komunálny a triedený odpad na Jantárovej ulici v Košiciach.

     

 • Zmodernizovanie výbehu pre psov na Ostravskej ulici na sídlisku Železníky v mesiaci august 2018.

     

 • Mestská časť vybudovala v mesiacoch august a september 2018 parkovisko na Krakovskej ulici, kde pribudlo 16 parkovacích miest z polo vegetačných panelov a 2 miesta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Zároveň sa využila trávnatá plocha na Užhorodskej ulici za garážami na dobudovanie piatich parkovacích miest s asfaltovým krytom.

       

 • Modernizácia zastávok MHD na Rastislavovej ulici prebehla v mesiaci júl 2018.

     

 • V mesiaci apríl 2018 bola ukončená rekonštrukcia detského ihriska na Turgenevovej ulici 10 – 12.